کادر مدرسه صبای نور

کادر مدرسه صبای نور

خانم مهرنوش مصلحی موسس مدرسه

خانم فاطمه خورسندنیا مدیریت دبستان

خانم فهیمه پاکزاد مدیر داخلی

خانم پریسا پارسی معاونت آموزشی و اجرایی

خانم مختار معاونت انضباطی

خانم نگار آزادی مشاور مدرسه

خانم زاهدی معاونت پرورشی

خانم شوکت درویش مسئول امور دفترداری

خانم گلریز واعظ مربی پیش دبستان

خانم غزل قدبیگی آموزگار پایه اول

خانم لاله بادامیان آموزگار پایه دوم

خانم فاطمه عبدی آموزگار پایه سوم

خانم معصومه عسگری آموزگار پایه چهارم

خانم رشیدی آموزگار پایه پنجم

خانم آقامیری آموزگار پایه ششم