کادر مدرسه صبای نور

کادر مدرسه صبای نور:

خانم مهرنوش مصلحی موسس مجموعه

خانم فاطمه خورسندنیا مدیریت دبستان و پیش دبستان

خانم فهیمه پاکزاد مدیر داخلی

خانم پریسا پارسی معاونت آموزشی و اجرایی

خانم مختار معاونت انضباطی

خانم مریم شیدایی مشاور مدرسه

خانم زاهدی معاونت پرورشی

خانم شوکت درویش مسئول امور دفترداری

خانم گلریز واعظ مربی پیش دبستان

خانم غزل قدبیگی آموزگار پایه اول

خانم لاله بادامیان آموزگار پایه دوم

خانم فاطمه عبدی آموزگار پایه سوم

خانم معصومه عسگری آموزگار پایه چهارم

خانم ربابه رشیدی آموزگار پایه پنجم

خانم معصومه آقامیری آموزگار پایه ششم