تعطیلی مدارس

فوری

اطلاعیه

روز شنبه 9 آذر ماه، مدارس کلیه مقاطع در سطح تهران و دیگر شهرستانها به استثنای فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل است.

اطلاعیه فوری

به علت آلودگی هوا و نا سالم بودن آن روز شنبه 9 آذر ماه، مدارس کلیه مقاطع در سطح تهران و دیگر شهرستانها به استثنای فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل است.