هفته ی سلامت

معنای هر رنگ از مچ بند های هفته سلامت

سبز(صبر)

سرخابی(دوستی)

صورتی(مهربانی)

آبی(همدلی)

در این هفته پس از ارائه توضیحات دانش آموزان به انتخاب خود این مچ بند ها را به دستشان خواهند بست.

مچ بند های هفته سلامت